Skip to main content

GDPR

Súhlas so spracovaním osobných údajov:

Správca

Udelením tohto súhlasu so spracovaním osobných údajov súhlasíte s tým, že spoločnosť CB SICAV a.s., IČ .: 095 88 167, so sídlom Jindřišská 939/20, Nové Mesto, 110 00 Praha 1, bude spracovávať Vaše osobné údaje podľa nižšie uvedených podmienok.

Rozsah spracovania

Správca bude Vaše osobné údaje spracovávať v rozsahu, v akom boli Vami dobrovoľne poskytnuté pri vyplnení formulára, telefonicky, mailom alebo osobne. Správca bude spracovávať predovšetkým nasledujúce údaje: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefón, názov organizácie, IP adresa.

Účel spracovania

Správca bude Vaše osobné údaje spracovávať za účelom priameho marketingu (zasielanie informácií o nových produktoch a službách), k zasielaniu obchodných oznámení v zmysle zákona č. 480/2004 Zb. a analýze Vášho správania týkajúci sa týchto obchodných oznámení na účel personalizácie ponuky služieb.

Právny základ spracovania

Právnym základom spracovania je Váš dobrovoľne udelený súhlas a skutočnosť, že Vaše osobné údaje sú potrebné pre naplnenie jednotlivých účelov priameho marketingu, z ktorého odberom ste sa prihlásili. Osobné údaje sú spracovávané v súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov - nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 - ďalej len GDPR.

Doba spracovania

Správca bude Vaše osobné údaje spracovávať po dobu 10 rokov, ak nebude tento súhlas so spracovaním osobných údajov z Vašej strany odvolaný. Tím však nie je dotknuté spracovanie Vašich osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu pre splnenie povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

Odvolanie súhlasu

Váš dobrovoľne udelený súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek a bezplatne odvolať, a to prostredníctvom zaslania e-mailovej správy na adresu: info@erigo.cz, prípadne prostredníctvom odkazu umiestneného v každom obchodnom oznámení. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol udelený pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu tiež nemá vplyv na spracovanie osobných údajov, ktoré správca spracováva na základe iného právneho základu, ako je súhlas (t.j. hlavne ak je spracovanie nevyhnutné pre výkon zmluvy, právnej povinnosti či z iných dôvodov uvedených v platných právnych predpisoch).

Prístup k údajom

K Vašim osobným údajom bude mať prístup správca, jeho zamestnanci a prípadne tiež tretie osoby - spracovatelia, ktorí poskytujú vhodné záruky a ktorých spracovanie spĺňa všetky požiadavky GDPR. Týmito osobami sú najmä marketingoví a IT poradcovia. Tieto osoby budú mať prístup len na nevyhnutnú dobu a v nevyhnutne potrebnom rozsahu, ak to bude potrebné pre poskytnutie služby a splnenie zákonných požiadaviek. Za určitých, presne definovaných, podmienok sme potom povinní niektoré Vaše osobné údaje odovzdať na základe platných právnych predpisov napr. polícii SR, popr. iným orgánom činným v trestnom konaní vrátane špecializovaných útvarov (ÚOOZ, Colná správa atď.) a ďalším verejným orgánom.

Vaše práva

Vo vzťahu k Vašim osobným údajom máte najmä tieto práva:

  • právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať;

  • právo osobné údaje opraviť či doplniť;

  • právo požadovať obmedzenie spracovania;

  • právo namietať alebo sťažovať sa proti spracovaniu v určitých prípadoch (dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov www.uoou.cz);
  • právo požadovať prenesenie údajov;

  • právo na prístup k osobným údajom;

  • právo byť informovaný o porušení bezpečnosti osobných údajov v určitých prípadoch;

  • právo na vymazanie osobných údajov (právo byť "zabudnutý") v určitých prípadoch; a

  • ďalšie práva stanovené v zákone o ochrane osobných údajov a vo všeobecnom nariadení o ochrane osobných údajov č. 2016/679 po nadobudnutí jeho účinnosti.

Spracovateľ

Osobné údaje spracovávajú nasledujúce spoločnosti:

  • STUDIO ERIGO s.r.o., IČO: 29197783, so sídlom Šumavská 416/15 602 00 Brno, zapísaná v obchodnom registri vedenom na krajskom súde v Brne, spisová značka C 64989

Kontakt na spracovateľa

Spracovateľa môžete kontaktovať na e-maile: info@erigo.cz či písomne ​​na adrese sídla správcu (Šumavská 416/15, 602 00 Brno). Spracovateľ je oprávnený požadovať preukázanie Vašej totožnosti za účelom zamedzenia prístupu neoprávnených osôb k Vašim osobným údajom. Za účelom zvyšovania kvality služieb a uchovávanie záznamov o plnení právnych povinností spracovateľa je všetka komunikácia medzi Vami a spracovateľom monitorovaná.

Dobrovoľnosť poskytnutia

Vaše osobné údaje nám poskytujete dobrovoľne. Nemáte žiadnu povinnosť je poskytnúť. V prípade že je neposkytnete, nehrozí Vám žiadne sankcia.

Pri spracovaní Vašej požiadavky sa riadime nariadením o Ochrane osobných údajov.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.